Skip navigation

NEED HELP?|

532 Views 0 Replies Latest reply: Nov 12, 2012 1:26 AM by nhantam110
nhantam110 Amateur 12 posts since
Nov 12, 2012
Currently Being Moderated

Nov 12, 2012 1:26 AM

hi2, Công t?c xoay yw1s-2e

Công t?c xoay YW1S-2E cùng v?i công t?c xoayYW1K-2AE và công t?c xoay 3 v? trí YW1K-3AE là nh?ng thi?t b? ???c công tychúng tôi chuyên phân ph?i t?i th? tr??ng Vi?t Nam.

Là doanh nghi?p chuyên cung c?p các thi?t b? t? ??nghóa, Vaico luôn mang ??n cho b?n nh?ng s?n ph?m t?t nh?t, nh?ng d?ch v? ch?m sóctr??c trong và sau khi bán hoàn h?o nh?t

Thông s? k? thu?t v? s?n ph?m công t?c xoay YW1S-2E:

- Ti?p ?i?m: 2NC, t? gi?

- Hãng s?n xu?t: Japan

- Giá s?n ph?m: 56.000 VN?

M?t s? s?n ph?m khác ?? ?o nhi?t ?? ???c công typhân ph?i tr?c ti?p ?ó là:

- Thi?t b? ?o nhi?t ?? smart sensor

- Súng ?o nhi?t ?? t? xa b?ng h?ng ngo?i

- ??ng h? nhi?t autonic

- B? ?i?u khi?n nhi?t ?? autonic…

??m b?o ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? d?ch v?100%  tr??c và c? sau khi bán chính là ?i?mkhác bi?t c?a Vaico so v?i các doanh nghi?p khác.

Thông tin liên h? :

CÔNG TY C? PH?N T? ??NG HÓA CÔNG NGHI?P VI?T

??a ch?: VAICO Bulding 10/174 Kim Ng?u – Qu?n Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Tell: 0934.441.886

Ho?c: (04) 62.783.552

More Like This

  • Retrieving data ...