Skip navigation

2130 Views 11 Replies Latest reply: Mar 8, 2013 2:31 PM by RoselleRockersIL
RoselleRockersIL Pro 125 posts since
May 31, 2007
Currently Being Moderated

Mar 8, 2013 2:31 PM

Roselle Rockers Spring/Summer Tournaments ***Just about full at all tournaments

Roselle Rockers will host 4 tournaments this Spring/Summer

Registration Forms and Details for all tournaments can be found on our website

www.rosellerockers.com

3rd Annual "Fast Start" tournament  - May 2-5 , 2013

4 game guarantee

"B" level tournament

3rd Annual "Spring Swing" Tournament  - May 16-19, 2013

4 game guarantee

"B" level tounament

Roselle Rockers "Rockin Summer Spectacular" Tournament - USSSA Qualifier - May 30-June 2, 2013

4 game guarantee

10u - 14u will be "B" level

16u - "A/B" level

Roselle Rockers "Fathers Day Fest" - ASA Northern National Qualifier - June 13-16, 2013

10u/14u will be  "B" level

16u - "A/B" level

4 game guarantee

Tournament Central

Clauss Rec Center

555 West Bryn Mawr

Roselle, Il  60172

Full Concessions

Indoor Restrooms

Registration forms and details can be found on our website at

www.rosellerockers.com

Questions,

contact Gina Hogan

ibginc@comcast.net or

(630) 525-1100

 • batmimotbian Rookie 1 posts since
  Jan 15, 2013
  Currently Being Moderated
  3. Jan 15, 2013 8:30 AM (in response to RoselleRockersIL)
  Roselle Rockers Spring/Summer Tournaments

  Mình xin gi?i thi?u v?i m?i ng??i m?t s? ti?n ích và gamehay cho ?i?n tho?i.
  ??u tiên không th? thi?u là trình duy?t web operamini . ?? có th? l??t web, t?i game cho ?i?n tho?i, b?n c?n cóm?t trình duy?t web trên ?i?n tho?i. Taiopera mini cho ?i?n tho?i ngay, ph?n m?m l??t web ???c thi?t k? dành riêngcho ?i?n tho?i, gi?m thi?u l?u l??ng kb t?i m?c t?i thi?u. V?i trình duy?t webopera mini b?n có th? tha h? l??t web mà không lo t?n nhi?u ti?n n?a.


  Game online hay nh?t hi?n nay không th? không k? ??n ?ó là game army. Taigame Army thu?c th? lo?i game chi?n thu?t theo l??t. Trong game b?n ph?itính toán góc và l?c, k?t h?p v?i s?c gió ?? ???ng ?i c?a viên ??n trúng ?ích.B?n có th? ch?i cá nhân ho?c cùng ??ng ??i ?? tiêu di?t ??i ph??ng. Hi?n t?igame mobi army ?ã có hai sever , các b?n có th? tùy ch?n t?i game army 1 ho?c army 2 nhé.


  Nh?ng ai hay ch?i game nuôi thú h?n ??u thích thú v?i vi?c nuôi d??ng nh?ng conthú ?áng yêu c?a mình. Nay ?ã ra ??i game avata, trongtrò ch?i, b?n có th? t?o nhân v?t, k?t b?n, chat, ch?m sóc và tr?ng cây trongtrang tr?i c?a mình, ch?i các game ??n gi?n cùng b?n bè, xây nhà… t?t c? ? ?âytrong game avata cho ?i?n tho?i, ngaytrong t?m tay. B?n mu?n là công dân c?a thành ph? này, b?n s? là chính b?ntrong th? gi?i th?c hay b?n là ai ?ó b?n mong mu?n ???c tr? thành trong game avata mi?n phí này. Taigame avata ngay v? máy nhé các b?n.

   

   

  V?i b?n nào nghi?m game ?? ch?,nay c?ng có th? th?a thích v?i taigame de che cho dien thoai. C?ng ph?i ??n g?, s?n thú, d? tr? vàng, muadân, tr?i qua 15 màn ch?i, ai s? lên ??i nhanh và chinh ph?c ???c th? gi?i?Game ?ã ???c vi?t hóa không d?u. Giúp b?n ch?i d? dàng h?n, h? tr? nhi?u kích c?màn hình.


  V?i th? lo?i game hành ??ng, các b?n có th? ch?i game loan 12 su quan c?a olachat . taigame loan 12 su quan ?? tìm hi?u thêm v? l?ch s? n??c nhà . Cùng v?i cácanh hùng hào ki?t d?p lo?n 12 s? quân trong game này nhé. Game ninja school c?ng là th?lo?i game hành ??ng, ???c ?ào t?o bài b?n t?i ngôi tr??ng Ninja Ko-ninjustuHirosaki, b?n s? mang trong mình dòng máu xích th?. Tr?i qua các nhi?m v? khókh?n và nguy hi?m ?? tr? thành 1 ninja th?c th?. Nhanh tay taigame ninja school v? máy ?i?n tho?i c?a b?n.


  Thu?c th? lo?i game dành cho các b?n gái, taigame Pikachu th? tài nhanh m?t c?a các b?n nào. Xem ai nhanh m?t, tinh ýtìm ???c các chú Pikachu gi?ng nhau. B?n s? k?t thúc trong chi?n th?ng hay ch?md?t màn ch?i khi h?t th?i gian. Cùng th? tài v?i game Pikachu nào


  H?i bé ch?c h?n ai c?ng ?ã t?ng bi?t v? s? tích s?ntinh th?y tinh. B?n có mu?n mình là S?n Tinh, 1 l?n ?i c?u M?N??ng thoát kh?i Th?y Tinh. Taigame son tinh thuy tinh v? máy c?a b?n , ?ánh th?y quái c?u M? N??ng. Tronggame s?n tinh th?y tinh này ?ã ???c crack, mua full nhân v?t không m?t ti?n, ???cthêm 99999999 xu n?a. Các b?n hãy th? xem nhé.


  S?p t?t rùi, b?n ?c có tinnhan chuc tet 2013 t?i ng??i thân cho riêng mình ch?a. V?i các tin nh?n ??c?áo, hay và ??p , l? m?t ??y ý ngh?a s? làm ng??i thân vui m?ng. ?ôi khi khôngc?n ph?i nói. Ch? c?n 1 tin nh?n là ?? g?i thông ?i?p t?i m?i ng??i rùi.

   

   

  Game ?ào vàng trên pc ?ã thành ni?m thích thú c?a m?i b?n tr?.Nay b?n có th? taigame dao vang cho dien thoai. V?i game ?ào vàng nhi?m v? c?a b?n là b?mtay kéo ?úng th?i ?i?m, ?úng lúc ?? g?p nh?ng viên vàng lên. M?i l?n g?p trúnglà s? ?i?m c?a b?n ???c c?ng t??ng ?ng. V??t qua c?a ?i là khi b?n ?? ?i?m. B?ncó khéo tay? G?p ???c vàng hay g?p ph?i ?á, bom. Th? tài cùng game ?ào vàngtrên ?i?n tho?i ngay nhé

  M?i chi ti?t có th?xem t?i www.gamedidong365.com

 • linhtuty Rookie 2 posts since
  Jan 15, 2013
  Currently Being Moderated
  7. Jan 22, 2013 5:54 PM (in response to RoselleRockersIL)
  Roselle Rockers Spring/Summer Tournaments

  Siêu th? n?i th?t nhà vi?t 61 tam trinh hoàng mai hà n?i chuyên phân ph?icác s?n ph?m thi?t b? nhà t?m, nhà b?p và n?i th?t phòng b?p nh? t? b?p, máyhút mùi, bep ga am.
  V?i uy tín nhi?u n?m trong ngh? siêu th? chúng tôi ?ã ???c s? tin t??ng c?akhách hàng trong th?i gian qua. N?m m?i giám ??c công ti cùng nhân viên siêuth? xin chúc quý khác m?t n?m m?i an khang th?nh v??ng, g?p nhi?u may m?n vàh?nh phúc.    
  ?? tri ân khách hàng ?ã ?ng h? và mua hàng c?a chúng tôi trong su?t th?i gianqua siêu th? chúng tôi ?ã cho nh?p v? nh?ng th??ng hi?u b?p ga cao c?p nh?pkh?u nh? th??ng hi?u bep ga nhat ban  là m?t trong nh?ng th??ng hi?u b?p ga âm caoc?p nh?t hi?n nay v?i nh?ng ?u ?i?m v? tính n?ng c?ng nh? ?u ?i?m “ n?i ??ngc?i ?á  ” mà ng??i dùng ??t tên cho nó.
  ??c bi?t khi mua hàng t?i siêu th? chúng tôi quý khách s? ???c h??ng ch??ngtrình khuy?n m?i h?p d?n nh?t v?i nh?ng ph?n quà giá tr?.
  B?ng báo giá m?t s? s?n ph?m bep gas am m?i nh?t.
  Bep ga fagro

   

  Mã s?n ph?m: b?p ga fagor 6CFI-5GLS
  Gía: 16,055,000
  B?p ga inox Fagor 6CFI-5GLST
  Mã hàng : Fagor 6CFI-5GLST
  5 B?p
  - 01 b?p 3 vòng l?a
  - 01 b?p l?n
  - 02 b?p trung
  - 01 b?p h?m
  B? m?t b?ng Inox 18/10
  Ki?ng ?úc ?ôi có ?? b?n v?nh c?u
  ?ánh l?a t? ??ng ?i?n
  Van an toàn; Ng?t gas t? ??ng
  Màu s?c: Inox
  Kích th??c: 720mm x 510mm
  Bep ga malloca:

   

  Mã s?n ph?m: malloca GHS 915c
  Gía: 8556000
  inox Malloca GHS 915C
  B?p ga inox Malloca GHS 915C
  Mã hàng : B?p ga inox Malloca GHS 915C
  Th??ng hi?u : B?p ga Malloca
  Lo?i s?n ph?m : B?p ga âm inox
  Hãng s?n xu?t    MALLOCA
  S? b?p    3
  Tính n?ng     B? m?t ch?u nhi?t
  ?ánh l?a t? ??ng
  T? ??ng ng?t ga
  Van an toàn
  Kích th??c m?t kính (mm)    W 909 x D 510 x H 90
  Xu?t x?    Tây Ban Nha
  M?i chi ti?t xin liên h?:
  [COLOR="Red"]Siêu th? n?i th?t nhà vi?t 61 tam trinh hoàng mai hàn?i[/COLOR]
  ?i?n tho?i: [COLOR="Blue"]0977109773 - 043.6320.626[/COLOR]
  website: [COLOR="Blue"]bepluahong.com[/COLOR]

  4771129393795

  Seri: 72408301470

More Like This

 • Retrieving data ...