Skip navigation

1692 Views 0 Replies Latest reply: Jun 18, 2013 1:42 AM by HoangSang
HoangSang Rookie 2 posts since
Jun 15, 2013
Currently Being Moderated

Jun 18, 2013 1:42 AM

weight loss

Pro slimming

??m b?c ??t cháy nhi?u n?ng l??ng ?? gi?m cân.Khi các ch? em b?t ??u c?m th?y chán n?n nh?ng môn t?p luy?n nh? nhàng, ch?m ch?p và mu?n tìm ??n lo?i hình m?nh m? h?n, vì th? nh?ng n?m g?n ?ây, ??m b?c ?ã tr? thành m?t hình th?c t?p luy?n gi?m cân ph? bi?n. Hãy cùng http://proslimming.com.vn tìm hi?u môn th? thao này nhé!

??m b?c chính là cách giúp b?n trút b? nh?ng c?m xúc và tâm tr?ng không t?t m?t cách nhanh nh?t. Môn th? thao mang ti?ng là b?o l?c này không ch? dành cho phái m?nh mà các ch? em ph? n? ?ã bi?t x? g?ng ??m b?c t? nhi?u n?m tr??c.

??m b?c giúp tiêu hao n?ng l??ng r?t hi?u qu?

Qu? th?t, ??m b?c cho hi?u qu? nhanh và rõ r?t h?n nh?ng hình th?c t?p luy?n khác. M?t gi? t?p luy?n có th? ??t cháy m?t l??ng calo ?áng k?, t??ng ???ng v?i vi?c b?n ch?y kho?ng h?n n?a gi? trên máy t?p ch?y b?.

f244-300x213.jpg

Không ??n thu?n là nh?ng cú ??m, ?á sang trái, sang ph?i hay lên g?i, t?p ??m b?c khi?n t?t c? các c? b?p trên c? th? ??u ph?i ho?t ??ng, th?m chí c? trí óc. T?p luy?n môn này yêu c?u não b? và c? th? b?n x? lý tình hu?ng th?t nhanh nh?n, ??ng th?i rèn luy?n kh? n?ng ph?i h?p gi?a t?t c? các b? ph?n trên c? th?, bu?c chúng tham gia vào quá trình v?n ??ng.

Nh? ?ã nói ? trên, ??m b?c là m?t vi?c t?ng t?p luy?n c? th?. ?ó là s? t?ng h?p c?a các ??ng tác c??ng ?? cao và ph?i h?p v?i ho?t ??ng tim m?ch. ?i?u này h? tr? r?t l?n trong quá trình gi?m cân, ??ng th?i làm s?n ch?c c? th? c?a b?n. ??m b?c còn làm b?n h?p th? ít ch?t béo và gi?m l??ng calo t? ch?t béo, giúp b?n gi?m cân hi?u qu?.

f243-300x280.jpg

Trong nh?ng bu?i t?p luy?n ??u tiên, b?n có th? th?y c? b?p ?au m?i rã r?i ??n m?c ch? mu?n b? cu?c. Nh?ng xin ch?c ch?n r?ng, sau kho?ng 1-2 tu?n quen v?i nh?p ?? t?p luy?n và ??c bi?t là khi nhìn th?y l?i ích rõ r?t, có l? ch?ng ph? n? nào d?i d?t t? b? ??m b?c. B?i quá trình t?p luy?n c??ng ?? cao khi?n kh? n?ng ??t cháy calo c?a b? môn này cao h?n các lo?i hình khác r?t nhi?u.

Ho?t ??ng trao ??i ch?t tích c?c khi?n c? th? b?n ít h?p th? ch?t béo, h? tr? tuy?t v?i cho vi?c gi?m cân, giúp c? b?p s?n ch?c, m?nh m?, c? th? nhanh nh?n ho?t bát, t?t cho tim m?ch,… Ngoài ra, ph? n? t?p ??m b?c còn trang b? cho mình k? n?ng t? v? tuy?t v?i.

L?i khuyên khi t?p luy?n

- ?ôi g?ng tay dùng chung t?i phòng t?p có th? khi?n b?n c?m th?y m?t v? sinh. Hãy mang m?t ?ôi g?ng lót có bán ? các c?a hàng d?ng c? th? thao tr??c khi x? tay vào ?ôi g?ng c?a phòng t?p.

- Luôn gi? c? tay th?ng khi tung cú ??m.

- Trong su?t quá trình t?p luy?n, chú ý duy trì h?i th? th?t ??u ??n ?? gi? s?c.

- V?n d?ng s?c m?nh toàn thân: t? bàn chân, c?ng chân, ?ùi, mông, b?ng… m?i khi tung cú ??m hay cú ?á ?? ??t ???c s?c m?nh t?i ?a.

Chúc b?n thành công và có thân hình cân ??i, kh?e m?nh!

Pro slimming

More Like This

  • Retrieving data ...