Skip navigation

NEED HELP?|

377 Views 0 Replies Latest reply: Aug 28, 2013 5:03 AM by chuavuha
chuavuha Rookie 1 posts since
Aug 27, 2013
Currently Being Moderated

Aug 28, 2013 5:03 AM

GI?I THI?U QU?N TH? DI TÍCH LSVH CHÙA- ??N V? H?

Kính th?a quý khách!

R?t vinh d? cho quê h??ng chúng con, ???c quý khách v? th?m và tìm hi?u v? qu?n th? di tích l?ch s? v?n hoá c?a làng. ???c s? u? thác c?a ban di tích, c?a nhà chùa - ??n, chúng con xin ???c h??ng d?n quý khách l?n l??t tìm hi?u v? ?ình - ??n - Chùa trên quê h??ng chúng con nh? sau:

T??ng truy?n vào th?i h?u du? Hùng V??ng th? 18 t?c vào n?m 2000 tr??c công nguyên cùng v?i s? hình thành ??t và ng??i Thái Bình.

V? H? làng con x?a là V?n ???ng Trang thu?c H??ng A C?o, làng có tên nôm là làng M?a sau ??i thành làng V? H?. Nhân dân khai phá vùng cát b?i, lau s?y ?? d?ng ?p, l?p làng vi?c xây c?t ?ình chùa mi?u m?o c?ng ???c c? dân ti?n hành nh?p nhàng cùng v?i vi?c xây d?ng làng xã. T? xa x?a làng ?ã xây d?ng ???c ngôi ?ình, ch?m tr? ?iêu kh?c c? kính, th? nh? v? thành hoàng là Lý Rong Xuyên quan hà ?ê tri?u Lý, ngài có công tr? thu? sông ngòi, giúp vi?c t??i tiêu cày c?y m? t?t lúa xanh, cây trái tr?u cành. Ngài th? 2 là Tr?n Ng?n Công là ng??i con c?a làng ???c vua Tr?n Nhân Tông c? làm ??c nhân t??ng quân, cùng H?ng ??o V??ng d?p gi?c Nguyên Mông trên sông B?ch ??ng. Trong kháng chi?n ch?ng Pháp ngôi ?ình c?ng góp ph?n làm n?i cho b? ??i ?óng quân, làm kho ch?a v? khí ??n d??c, là n?i dân làng t?p trung h?i h?p, mít tinh bi?u tình ch?ng gi?c.

Th? 2 là ngôi ??n th? ti?t ch? công H?ng ??o V??ng Tr?n Qu?c Tu?n ngài còn là m?t trong m??i danh t??ng tài c?a th? gi?i.

Vào th? k? 13 H?ng ??o ??i V??ng d?n ??i binh t? ph? thiên tr??ng (t?c Nam ??nh ngày nay) ra Yên Qu?ng (thu?c Qu?ng Ninh) ?? d?p gi?c Nguyên Mông l?n th? 3 trên sông B?ch ??ng. Khi qua ?p M?a (t?c là V? H?) làng chúng con ngày nay Ngài cho d?ng binh, l?p b?n danh cho binh s? rèn quân t?p tr?n thu?, ??ng th?i thu ph?c thêm binh l??ng ra tr?n. Nhân dân ?p M?a cung c?p nhi?u l??ng th?o cho ngh?a binh, ??ng th?i cho con em mình theo ngh?a binh ta tr?n ?ã co danh s? ?? th?:

T?p tr?n rèn quân n?i ?p M?a

Chi?n th?ng Nguyên Mông B?ch ??ng Giang

??i th?ng gi?c Nguyên Mông trên sông B?ch ??ng l?n th? 3, ??p tan ý chí xâm l??c c?a k?b thù, ??t n??c tr? l?i thanh bình, H?ng ??o V??ng tr? l?i ph? thiên tr??ng khi qua ?p M?a, Ngài l?i h? tr?i d?ng binh m? ti?c khao quân, Ngài ?ã t?ng cho làng 4 ch? vàng "V? ?p dân ngh?a" ?ây là d?u ?n ghi nh? công lao c?a dân ?p M?a trong công cu?c ch?ng gi?c ngo?i xâm, 4 ch? vàng son ???c kh?c trong b?c ??i t? ?ình làng còn l?u gi? t?i hôm nay.

??n n?m 1300 tr??c công nguyên H?ng ??o ??i V??ng t? th? t?i Côn S?n Ki?p B?c, nhi?u n?i trong n??c ?ã l?p ??n th? Ngài, ?? t??ng nh? công lao, tài thao l??c c?a Ngài. Nhân dân ?p M?a ngày ?y c?ng l?p ngôi ??n tranh nh? bé th? Ngài. Mãi t?i th? k? 19 làng m?i xây ???c ngôi ??n to, uy nghi, l?ng l?y th? v? Tr?n Tri?u Hi?n Thánh. Nh?ng n?m 1950 do chi?n tranh ??n l?i b? tàn phá. Mãi cho ??n 2000 dân thôn b?n h?t h?ng c?a h?ng công, s? th?y Thích Thi?n Tâm ?i xin công ??c chung tay cùng dân làng ch?ng tu tôn t?o xây d?ng l?i ngôi ??n ?ã khang trang ??p ?? v?i s? ti?n trên 2 t? ??ng. Ngôi ??n nay ?ã c? b?n hoàn thành, ngôi ??n th? H?ng ??o ??i V??ng, V??ng Ph?, V??ng M?u, T? v? tôn quan, Qu?n th?n ??ng h?u gia quy?n danh t??ng H?ng ??o ??i V??ng trên m?nh ??t ??a linh nhân ki?t.

 

Hai bên ??n là hai hành lang làm Chùa t?m th? Ph?t. Tr??c c?a ??n là b?c t??ng H?ng ??o V??ng, hình ?nh Ngài ?ang ch? huy quân s? t?p tr?n thu?, trên các dòng sông l?n c?a làng, khách th?p ph??ng qua ??n c?ng bi?t ngay n?i ?ây là ??n Tr?n , th? H?ng ??o ??i V??ng, ti?n cho vi?c l? bái dâng h??ng. Các ?? t? t? nh? l?ng ô, cung ?ao, dao ki?m, s?p th?, ?èn th? l? h??ng bát bi?u b?ng ??ng, b?ng s? tr? giá hàng t? ??ng do khách th?p ph??ng cúng ti?n. Ngôi ??n uy nghi b? th? nh?t vùng ngày càng linh thiêng, phúc l?c.

Nhi?u du khách ? các t?nh v? l? bái c?u con ???c con, c?u danh ???c danh, c?u l?c tài ???c l?c tài.

Kính m?i quý khách sang th?m c?nh chùa "Tâm Linh T?" ?ang chùng tu tôn t?o xây d?ng l?i trên qu?n th? di tích Chùa - ??n.

L?i Ph?t d?y:

Chùa ??n nào c?a riêng ai

Ngày nay công ??c ngày mai huy hoàng

Và nhà chùa chúng con c?ng ?? th? l?u danh công ??c:

Chúc m?ng ph?t t? muôn ph??ng

V? chùa l? ph?t dân h??ng cúng dàn

Tâm quý khách ?áng giá ngàn vàng

L?c m??i amng l?i an khang v?n ??i

Kính th?a quý khách!

Ngôi chùa quê h??ng chúng con có t? xa x?a, là m?t ngôi chùa l?n trong vùng ??ng B?ng. Chùa ?ã tr?i qua 3 ??i t? tr? trì và biên t?ch t?i chùa.

V? th? nh?t là: Giáp H?i Kim Quang Thích Thanh T??c Hoà Th??ng.

V? th? hai là: Thu?n Thiên Huy?n Quang Thích Thanh Trúc Hoà Th??ng.

V? th? ba là: Linh ??a ??o Quang Thích Thanh T??c và Thích Hu?.

Ba c? ??u là t? ?ình c?a chùa, hai v? hoà th??ng Thích Thanh T??c và Thích Hu? L??ng ?ã t?ng là tránh giám ban hoà th??ng c?a ba t?nh: Thái Bình, Nam ??nh và Ki?n An.

Nay chùa l?i ???c ??i ??c Thích Thanh Nghiêm và s? th?y Thích Thi?n Tâm tr? trì trông nom và ch? ??o công vi?c tái t?o l?i chùa.

Nói v? ngôi chùa c? xa x?a trên quê h??ng con hàng n?m Chùa m? nhi?u khoá tu ?ào t?o nhi?u nhà s? cho các n?i.

Trong chùa t??ng pháp uy nghi, trong Ph?t ???ng là ngôi Tam B?o hoàn ch?nh, trên cao là 3 ngôi tam th?, d??i là t??ng A Di ?à, ti?p là t??ng Trúc Lâm Tam T?, gi?a là ?i?u Ng? Giác Hoàng Tr?n Nhân Tông. V? Ph?t ??u tiên c?a n??c ??i Vi?t ngày x?a nay là Vi?t Nam. Vua Tr?n Nhân Tông khi v? cõi ni?t bàn, thành Ph?t nhà Chùa t? lâu ?ã có bài v? r?t s?m ?? th? Ngài.

Trong kháng chi?n ch?ng Pháp Chùa c?ng b? tàn phá, san b?ng t? ?ó ti?ng mõ s?m chuông chi?u cùng l?i c?u nguy?n c?ng b?t ti?ng im h?i tuy v?y v?i t?m lòng t? bi h? x?, luôn c?u nguy?n cho qu?c thái, dân an nên bu?i ??u kháng chi?n bùng n?, gi?c ?ã chi?m ?óng quê h??ng, nhà Chùa ?ã làm n?i cho chi b? vi?n minh, cán b? cách m?ng v? h?p bàn vi?c n??c, x??ng quân khí khu ba ??t t?i Chùa, tr??ng h?c Nguy?n B?nh Khiêm t?i Chùa ?ã ?ào t?o nhi?u nhân s? yêu n??c nhi?u thi?u sinh quân. Nhà Chùa còn ?ào h?m bí m?t làm n?i cho y bác s? c?u th??ng ch?a ch?y cho b? ??i, ?? ?? cho các bà m? sinh con. Nhà Chùa còn t? nguy?n hi?n chuông Chùa cho CM ?úc súng rèn g??m. Nhi?u nhà s? yêu n??c ?ã t?ng v? Chùa thành l?p h?i ph?t giáo c?u qu?c góp ph?n cho cách m?ng thành công. Trong lúc khó kh?n thi?u th?n Chùa còn tháo cánh c?a làm ván chôn c?t các anh hùng li?t s?. Ngôi chùa trên quê h??ng chúng con có b? dày l?ch s? nh? v?y nên ?ã ???c chính quy?n, các c?p lãnh ??o quan tâm cho phép tôn t?o ch?ng tu l?i, coi ??n chùa n?i ?ây là khu tâm linh cách m?ng, l?y ?ó làm n?i giáo d?c ??o lý:

U?ng n??c nh? ngu?n, ?n qu? nh? ng??i tr?ng cây

Giáo d?c m?i ng??i h??ng thi?n, cùng chung tay vào vi?c chung ngh?a l?n, xây d?ng m?t c?ng ??ng ??y nhân ái yêu th??ng gi?a ng??i v?i ng??i, gi?a ng??i v?i v?n v?t xung quanh.

Kính th?a quý khách!

N?m 2008, sau khi khánh thành ngôi ??n th? H?ng ??o ??i V??ng thì s? th?y Thích Thi?n Tâm ???c s? giúp ?? c?a chính quy?n ??a ph??ng, c?a nhân dân, ???c s? ?ng h? c?a các c?p lãnh ??o xã, huy?n, t?nh, s? giúp ?? c?a 68 c? quan, 79 doanh nghi?p và hàng nghìn chân quy, ?? t? con h??ng. S? th?y l?i b?t tay vào xây d?ng ngôi chùa m?i và ???c ??i ??c Thích Thanh Nghiêm ?? ??u, nhà chùa ?ã xây d?ng ???c m?t s? ph? ki?n và công trình. Ngôi chính di?n t?i hàng ch?c t? ??ng.

M?i quý khách hãy th?m quan c?ng ngo?i môn nh?t quan, tr??c khi b??c vào khu v?c chùa:

Hai bên tr? c?ng là ?ôi r?ng u?n l??n ?ón chào du khách, 3 t?ng mái có cu?n th? r?ng ch?u u?n l??n m?m m?i, c?u trúc lên m?t chi?c c?ng vô cùng c? kính có 1 không 2 do bàn tay vàng c?a các ngh? nhân t? Hu? ra, ch? m?t chi?c c?ng và m??t b?c t??ng hoa v?n trang nhã ?ã ph?i ??u t? t?n kém hàng t? ??ng. Qua c?ng chùa quý khách ???c t?n m?t nhìn th?y núi ng? hành s?n và h? bán nguy?t, tuy không to cao l?ng l?y nh?ng phong c?nh l?i h?u tình. Quanh h? li?u r? cau xanh, hoa lá cây cành râm mát. Qua th?m v??n th??ng uy?n du khách th?y pho t??ng ?? s?, ?ó là b?c di l?c ??ng t?.

B?c t??ng di l?c ??ng t? cho quý khách th?y r?ng m?i khi b??c vào c?? t? bi, nhà Ph?t ?ã ?em lòng h? x? c?u v?t m?i sinh linh nh? bé khi ??oc làm ng??i, làm con c?a Ph?t. S? hoan h? c?a Ph?t là ch? d?a tinh th?n cho m?i ng??i v??t qua gian nan v?t v? trong cu?c ??i ??y b?t h?nh. Ti?p là l?u cô ??ng c?u, n?i mà tín ?? ph?t t? ??n l? bái xin tài, xin l?c, c?u xin có ???c nh?ng ng??i con hi?n th?c mang tâm, manh ??c h?nh nh? Ph?t. Gi?a v??n th??ng uy?n ta nhìn th?y pho t??ng Ph?t bà quan âm ni?t bàn. Trong v??n n?i lên m?t khu b?o tháp 5 toà, gi?a là cây tháp Ph?t cao 30m, 9 t?ng, xung quanh tháp ???c g?n 165 pho t??ng b? tát, ??nh tháp là pho Ph?t bà ng?i thi?n, ?ang v?y n??c ng?c l?u ly t??i vào m?t qu? phúc c?u nhân ?? th?. Xung quanh tháp là 6 câu ??i v?nh c?nh chùa, c?nh Ph?t nh?:

1. S?m dâng hoa ni?m ph?t di ?à

T?i cúng qu? ni?m kinh sám h?i.

2. N??c bi?c m?t màu in c?nh Ph?t

Cây xanh b?n m?t ??p non tiên.

3. V? chính m??i ph??ng th??ng bi?n hi?n

Ngôi cao v?n tr??ng v?n uy nghi.

4. ???ng giác ng? ?? hu? ti?n hoá

C?a t? bi ti?p d?n tu? duyên.

5. Chí ti?t tu t?o muôn ??i phúc

Thành tâm ni?m Ph?t v?n niên khang.

6. Ph?m qu? kính dâng nghiêng ph?t t?

H??ng hoa thành kính bi?n thiên tiên.

Trong v??n còn 4 cây tháp t? và r?t nhi?u pho t??ng b? tát b?ng ?á quý. Cây bóng mát, hoa lá cây c?nh ?ã d?n xanh t??i làm cho c?nh chùa càng thêm hi?n hoà êm d?u

Kính th?a quý khách!

Ngôi tam b?o chính di?n ?ã và ?ang xây d?ng trên khu ??t r?ng ch?ng 10.000m2, nên ngôi tam b?o c?ng xây ngang t?m cân ??i. T?ng 1 ?ã c? b?n hoàn thành v?i di?n tích là 700m2. T?ng 2 còn ?ang thi công d?, nhà t?, nhà m?u, khu t?ng xá, gi?ng ???ng và nhà th? Bác c?ng ?ang d?n d?n hoàn thi?n.

Th?a quý khách!

Qu?n th? di tích chùa ??n s? là m?t trung tâm v?n hoá tâm linh to l?n, ??p ?? trong vùng, v?a c? kính v?a v?n minh hi?n ??i, mang tính giáo d?c ??o lý cao ví nh? th?:

Xây thêm ???c m?t ngôi chùa

B?t ?i ???c m?t nhà tù tr?n gian.

Th?a quý khách!

 

"Tâm Linh T?!" m?t ngôi chùa trên quê h??ng chúng con, m?i tháng m?i n?m, ghi vào l?ch s? d?u ?n vàng son, s? là n?i c?u nguy?n cho m?i ng??i có cu?c s?ng bình an, tr?n ngh?a v?n tình, n?i t?nh tu m?i l?i l?m ?? con ng??i t? nguy?n xây d?ng cu?c s?ng hi?n l??ng, th? gian ???c hoà ??ng công tr?. ??o ph?t mãi ???c tr??ng t?n, th?p sáng ni?m tin cho m?i ng??i.

M?i ng??i s?ng ?? th??ng nhau

Ch? tâm ch? ??c tr??c sau v?n tròn.

Xin cám ?n quý khách ?ã v? tham quan vãn c?nh chùa ??n trên quê h??ng chúng tôi.

Chúc quý khách th??ng l? bình an!

A di ?à ph?t

 

or

views thank

www.chuadenvuha.com

More Like This

  • Retrieving data ...