Skip navigation

79 Views 0 Replies Latest reply: Jul 5, 2014 12:29 AM by kenhtb RSS
kenhtb Amateur 15 posts since
Jul 4, 2014
Currently Being Moderated

Jul 5, 2014 12:29 AM

M? bán chung c? Tân Tây ?ô

Nh?ng lý do nên mua chung c? Tân Tây ?ô

?ã hoàn thành ??n 80% các h?ng m?c công trình. ?ã hoàn thành toàn b? h? th?ng ?i?n, n??c, lát sàn, tr?n th?ch cao, c?a s?. ?ang hoàn thi?n s?n ngoài, l?p c?a, v? sinh.

S? d?ng các thi?t b? uy tín, công ngh? hi?n ??i, và thân thi?n v?i môi tr??ng, cung c?p d?ch v? ch?t l??ng t?t nh?t cho khách hàng.

Chung c? CT2B tân tây ?ô là dòng s?n ph?m ch?t l??ng v??t tr?i nh?ng “Giá v?a túi ti?n”.

Chung c? CT2B Tân Tây ?ô ???c qu?n lý v?i m?c phí d?ch v? ch? x?p x? 3.000vn?/m2.

Có 04 thang máy Otis s?n xu?t t?i M? + 02 thang b?.

??c bi?t: Khi ký k?t h?p ??ng mua c?n h?. Khách hàng s? ???c l?a ch?n màu s?n mà mình ?a thích ?? s? d?Nh?ng lý do nên mua chung c? Tân Tây ?ô

?ã hoàn thành ??n 80% các h?ng m?c công trình. ?ã hoàn thành toàn b? h? th?ng ?i?n, n??c, lát sàn, tr?n th?ch cao, c?a s?. ?ang hoàn thi?n s?n ngoài, l?p c?a, v? sinh.

S? d?ng các thi?t b? uy tín, công ngh? hi?n ??i, và thân thi?n v?i môi tr??ng, cung c?p d?ch v? ch?t l??ng t?t nh?t cho khách hàng.

Chung c? CT2B tân tây ?ô là dòng s?n ph?m ch?t l??ng v??t tr?i nh?ng “Giá v?a túi ti?n”.

Chung c? CT2B Tân Tây ?ô ???c qu?n lý v?i m?c phí d?ch v? ch? x?p x? 3.000vn?/m2.

Có 04 thang máy Otis s?n xu?t t?i M? + 02 thang b?.

??c bi?t: Khi ký k?t h?p ??ng mua c?n h?. Khách hàng s? ???c l?a ch?n màu s?n mà mình ?a thích ?? s? d?ng hoàn thi?n cho c?n h? c?a mình. ?ây là 1 s? quan tâm h?t m?c c?a ch? ??u t? t?i khách hàng. B?n có th? t? mình quy?t ??nh màu s?c cho c?n h? yêu quý c?a mình.

Liên h? BQL d? án: 0904 983 989

 

1. T?ng quan

- Ch? ??u t?, ??n v? thi công: Công ty c? ph?n ??u t? H?i Phát

- Tòa CT2B-HHB  cao 25 t?ng n?i, 1 t?ng h?m, trong ?ó t? t?ng 1-3 ???c s? d?ng là khu d?ch v? th??ng m?i và siêu th?, có 22 t?ng c?n h?.

- Tòa nhà CT2B ???c thi?t k? hi?n ??i, h?p lý v?i kho?ng 14 c?n h?/m?t sàn và ??c bi?t t?t c? các phòng ng?, phòng b?p ??u có c?a s? l?y ánh sáng t? bên ngoài.

- Tòa nhà HHB ???c thi?t k? hi?n ??i, h?p lý v?i kho?ng 8 c?n h?/m?t sàn.

- Ti?n ?? thi công nhanh chóng và ??m b?o: hi?n t?i d? án CT2B  tân tây ?ô ?ang hoàn thi?n và s?n m?t ngoài, d? ki?n quý II/2014 s? bàn giao nhà.

- Di?n tích: 76.3m2, 77.3m2, 79.3m2, 80.4m2, 81.6m2, 90.1m2, 90.7m2, 107m2,110m2 có t? 2-3 PN, 2WC.

2. Di?n tích

+ Các lo?i di?n tích khác nhau:- C?n 02 PN: 76.3 m2, 77.3 m2, 79.3 m2, 80.4 m2, 81.6 m2, - C?n 03 PN: 106.7 m2, 107 m2.

3. Giá bán và ti?n ?? thanh toán

Chia làm 4 ??t linh ho?t

Giá bán c?n h?: ch? t? 12.600.000vn?/m2 (?ã bao g?m VAT)

+ Giá bán ?ã bao g?m quy?n s? d?ng ??t

+Giá bán ?ã bao g?m N?i th?t hoàn thi?n

- Th? t?c pháp lý: hoàn ch?nh, tr?c ti?p vào tên h?p ??ng.

??t 1: ?óng 30% khi ký h?p ??ng

??t 2: ?óng 20% vào ngày 29/04/2014

??t 3: ?óng 20% vào ngày 30/05/2014

??t 4: ?óng 30% và 2% phí b?o trì khi nh?n nhà

 

Ngân hàng h? tr? vay v?n:

      -     Ngân hàng MB bank:

            +     H?n m?c cho vay: 70% giá tr? h?p ??ng

            +     Th?i h?n cho vay t?i ?a: 180 tháng

            +     Lãi su?t ?u ?ãi: 8%/n?m

      -     ?i?u ki?n vay v?n

            +     Có h? kh?u th??ng trú ho?c KT3

            +     Có ?? 30% t?ng kinh phí ?? ký h?p ??ng mua bán

            +     Có ngu?n thu nh?p ?n ??nh hàng tháng ?? kh? n?ng tr? n? ngân hàng

            +     Có tài s?n ??m b?o vay theo quy ??nh (tài s?n ??m b?o chính là h?p ??ng mua bán c?n nhà b?n vay v?n)

4. Liên h? phòng d? án:

?i?n tho?i h? tr?:

Mr. ?i?n 0904 983 989

 

Tags: ??ng tin nhà ??t | ??ng tin b?t ??ng s?n

chung c? giá r? | gi?y phép b?u chính | ??ng tin rao v?t | ??ng tin mi?n phí | Rao v?t thái bình | chung c? hà n?i | chung c?mulberry lane | D? án gamuda gardens | Chung c? 187 tây s?n | Chung c? tân tây ?ô


More Like This

  • Retrieving data ...