Skip navigation

79 Views 0 Replies Latest reply: Jul 5, 2014 12:37 AM by kenhtb RSS
kenhtb Amateur 15 posts since
Jul 4, 2014
Currently Being Moderated

Jul 5, 2014 12:37 AM

D? án Gamuda Gardens City

D? án Gamuda Gardens City t?o n?n t?ng cho Hà N?i v??n t?m th? gi?i thông qua vi?c chuy?n bi?n th? ?ô Vi?t Nam tr? thành m?t thành ph? xanh ??ng c?p qu?c t?.

- M?t thành ph? quy ho?ch thông minh và tiên ti?n g?n k?t hài hòa v?i c?nh quan thiên nhiên xanh t??i.

- M?t thành ph? k?t h?p hoàn h?o gi?a n?n v?n hóa ??m ?à b?n s?c v?i các công ngh? và phát minh c?a th? k? 21 hi?n ??i.

- M?t thành ph? xanh thân thi?n môi tr??ng mang ??n t?m vóc toàn c?u m?i cho phong cách s?ng c?a ng??i vi?t nam.

B?n ??c mong m?t th? gi?i th?t s? khác bi?t, m?t cu?c s?ng th?nh v??ng cho ng??i Vi?t Nam, n?i h? có th? tho?i mái sinh ho?t, làm vi?c, gi?i trí và th? giãn theo phong cách hi?n ??i, t?t c? s? tr? thành hi?n th?c t?i Gamuda City.

CHÍNH TH?C M? BÁN LI?N K?, BI?T TH? GAMUDA GARDENS

GIÁ BÁN T? 43.6 TRI?U/M2

DI?N TÍCH 118 – 360M2

THANH TOÁN 20% NH?N NHÀ VÀO ? NGAY

80% CÒN L?I THANH TOÁN TRONG 4 N?M LÃI SU?T 0%

 

- Ch? ??u t?: Công ty Gamuda Land – T?p ?oàn Gamuda Berhad t?i Malaysia - T?ng th? ki?n trúc chia làm 4 phân khu chính: Gamuda Central, Gamuda Gardens, Gamuda Plaza và Gamuda Lake cùng nhi?u h?ng m?c ?i kèm - T?ng v?n ??u t?: 5 t? USD - T?ng di?n tích Gamuda Gardens : 64ha

Hi?n nay d? án Gamuda Gardens ?ã ???c hoàn thi?n xong c?nh quan, ???ng và có nhà m?u tham quan d? án khu li?n k? và Bi?t th? song l?p c?a d? án. Các h?ng m?c ?ã ???c tri?n khai và d?n ??a vào ho?t ??ng nh? : Nhà câu l?c b?, khu spa và khu nhà li?n k?, Bi?t th? song l?p và  tr??ng m?m non.

Ngoài ra chúng tôi còn ?ang xây d?ng khu nhà ph? ?? chào ?ón nh?ng c? dân m?i ?ang chuy?n ??n n?i ?ây. Kèm theo ?ó chúng tôi s? xây d?ng khu bi?t th? ??n L?p ?? tri?n khai ??ng b? t?ng quan khu v?c.

?? chào ?ón nh?ng khách hàng quan tâm t?i d? án chúng tôi v?n áp d?ng ch??ng trình giãn ti?n ?? cho khách hàng khi mua d? án c?a chúng tôi.

Ti?n ?? thanh toán

-         Ch??ng trình ?óng 20% nh?n nhà ngay

-         80% còn l?i khách hàng thanh toán trong vòng 48 tháng

Di?n tích:

-         Nhà li?n k?: di?n tích t? 118m2 – 336m2

-    Bi?t th? song l?p: Di?n tích t? 189m2 – 360m2

Giá Bán

-         ??i v?i Li?n k?: T? 43.6 tri?u/m2 -  71tri?u/m2 ( Tùy t?ng di?n tích)

-         ??i v?i Song L?p : Giá bán t? 47.3 tri?u/m2 – 64.8 tri?u/m2 ( Tùy t?ng di?n tích)

Gói tri ân khách hàng

·       Mi?n phí 3 n?m phí d?ch v?

·       Mi?n phí 3 n?m phí thành viên d?ch v? th? thao, gi?i trí Clubhouse

·       T?ng phi?u ?n u?ng và th? thao t?i Câu l?c b? lên t?i 21 tri?u

·       T?ng phi?u chi?t kh?u thanh toán theo ??t lên t?i 42 tri?u

 

Khách hàng quan tâm vui lòng liên h? ngay ?? bi?t thêm thông tin chi ti?t:

- Liên h? phòng kinh doanh d? án:

- Mr. ?i?n: 0904 983 989

Tags: ??ng tin nhà ??t | ??ng tin b?t ??ng s?n

chung c? giá r? | gi?y phép b?u chính | ??ng tin rao v?t | ??ng tin mi?n phí | Rao v?t thái bình | chung c? hà n?i | chung c?mulberry lane | D? án gamuda gardens | Chung c? 187 tây s?n | Chung c? tân tây ?ô


More Like This

  • Retrieving data ...