Skip navigation

72 Views 0 Replies Latest reply: Jul 6, 2014 9:25 AM by kenhtb RSS
kenhtb Amateur 15 posts since
Jul 4, 2014
Currently Being Moderated

Jul 6, 2014 9:25 AM

chung cu thang long victory

M? BÁN CHUNG C? TH?NG LONG VICTORY

 • Giá g?c 12.5tr/m2( giá ?ã bao g?m VAT và n?i th?t).Ti?n ?? thanh toán linh ho?t, bàn giao quý III/2015
 • Di?n tích h?p lý 59.8m2 - 69.8m2 - 87.8m2 ???c thi?t k? t? 2 - 3PN, 2 v? sinh r?ng rãi thoáng mát
 • N?m trong khu ?ô th? m?i Nam An Khánh
 • H? tr? vay v?n lên t?i 70% giá tr? c?n h? (Ngân hàng BIDV h? tr? vay v?n gói 30 nghìn t? v?i lãi su?t 5%)
 • Liên h? tr?c ti?p BQL D? án:
 • Mr. ?i?n 0904 983 989 ho?c Mr. H?i 0969 31 7989
 • I- GI?I THI?U T?NG QUANTên d? án: T? h?p nhà cao t?ng h?n h?p TH?NG LONG VICTORY Ch? ??u t?: Công Ty C? Ph?n ??u t? kinh doanh và phát tri?n h? t?ng khu công nghi?p Phúc HàPhúc Hà Group ho?t ??ng m?nh và ch? y?u trên nhi?u l?nh v?c trong ngành xây d?ng và ??u t? tài chính??u t?, kinh doanh h? t?ng KCN và khu ?ô th?;Kinh doanh b?t ??ng s?n và d?ch v? b?t ??ng s?n;Xây d?ng h? t?ng k? thu?t khu và c?m công nghi?p, khu ?ô th?;T? v?n, xây d?ng công trình dân d?ng và công nghi?p;Xây d?ng công trình dân d?ng, giao thông, th?y l?i công nghi?p;??u t? tài chính...

  II- V? TRÍ D? ÁN Th?ng Long Victory thu?c khu d?ch v? h?n h?p 33ha khu ?ô th? m?i Nam An Khánh, Hoài ??c, Hà N?i Chung c? Th?ng Long Victory có v? trí n?m ngã 4 giao c?t gi?a ??i l? Th?ng Long và c?u v??t L?i Yên - An Khánh n?i K?T Splendora v?i K?T Nam An Khánh, cách Big C kho?ng 7 km v? phía Tây, 2 m?t còn l?i ti?p giáp v?i ???ng quy ho?ch r?ng 21m.
  D? án n?m gi?a khu v?c có h? t?ng k? thu?t và h? t?ng xã h?i ?ang phát tri?n ??ng b? và hi?n ??i nh? khu ?ô th? Geleximco, Khu ?ô th? Splendora giai ?o?n 1 ?ã hoàn thi?n, các h? t?ng xã h?i s?n có nh? ch? Phú An, tr??ng ti?u h?c An Khánh A, THCS An Khánh, THPT Hoài ??c B,…


  III- QUY MÔ D? ÁN
  D? án có quy mô di?n tích 31.934 m2, g?m 5 tòa T? h?p chung c? và d?ch v? h?n h?p t? T1 ??n T5, chi?m di?n tích ??t 14.495 m2; di?n tích khuôn viên, cây xanh 14.689 m2...Trong giai ?o?n ??u,Công ty Phúc Hà tri?n khai thi công tòa nhà T1 v?i quy mô h?n 5.400 m2 di?n tích khu ??t, di?n tích xây d?ng g?n 2.700 m2. Trong ?ó:Tòa nhà cao 25 t?ng, 1 t?ng h?m.T?ng h?m + t?ng 1 trung tâm th??ng m?i.T?ng 2 v?n phòng + t?ng 25 tumT?ng 3 ??n 24 nhà ?


  IV- THI?T K? VÀ TI?N ÍCH C?N H?
  Chung c? th?ng long Victory ???c thi?t k? ki?u không gian m?, v?i các c?n h? ???c thi?t k? t?t c? các phòng c?a m?i c?n h? ??u có ánh sáng không gian bên ngoài v?i h? th?ng c?a s? thi?t k? hi?n ??i.Chung c? th?ng long victory ???c thi?t k? ??ng b? v?i nhi?u khu v?c ti?n ích nh? trung tâm th??ng m?i, nhà tr?, tr??ng h?c, công trình công c?ng. Trong các giai ?o?n ti?p theo c?a d? án s? thi?t k? xây d?ng các khu th? thao ?a n?ng, spa, b? b?i... T?ng h?m ?? xe ?áp ?ng 4 c?n h?/1 ô tô và 1 c?n h?/ 2 xe máy. H? th?ng phòng cháy ch?a cháy ??m b?o, an ninh 24/24, Internet, truy?n hình cáp t?c ?? cao, ban qu?n lý tòa nhà t?n tình chuyên nghi?p.


  V - TI?N ?? THANH TOÁN VÀ NGÀY CAM K?T TI?N ??:
  - ??t 1: ?óng 10% khi vào tên H?MB(ngày xong ?ài móng và  ký H?MB c?n h?) (28/02/2014)??t 2: ?óng 10% giá tr? c?n h?(?? mái t?ng h?m)(20/03/2014)??t 3: ?óng 10% giá tr? c?n h?(Ngày k?t c?u bê tông và ?? mái t?ng 6)(20/05/2014)??t 4: ?óng 15% giá tr? c?n h?(Ngày k?t c?u bê tông và ?? mái t?ng 12)(20/07/2014)??t 5: ?óng 15% giá tr? c?n h?(Ngày k?t c?u bê tông và ?? mái t?ng 19)(30/09/2014)??t 6: ?óng 15% giá tr? c?n h?(Ngày k?t c?u bê tông và ?? mái t?ng 25)(30/11/2014)??t 7: ?óng 15% giá tr? c?n h?(Ngày hoàn thành c? b?n ki?n trúc m?t ngoài và b?t ??u l?p thi?t     b? tòa nhà)(30/01/2015)??t 8: ?óng 10% giá tr? c?n h?(Ngày hoàn thi?n xong công trình.Thông báo ngày bàn giao nhà     v?i khách hàng)(30/07/2015) - ??t 9: ?óng 2% phí b?o trì vào ngày bàn giao c?n h?.

  VI - M?T B?NG VÀ THI?T K? C?N H?

  1. C?n h? A: Di?n tích 87.8m2


  2. C?n h? B: Di?n tích 69.8m2


  3. C?n h? C: Di?n tích 59.8m2


  T?n d?ng t?i ?a không gian trong các c?n h? ?? b? trí các phòng ch?c n?ng sinh ho?t gia ?ình. H?n ch? không gian th?a gây lãng phí v? di?n tích
  Các phòng ch?c n?ng trong m?i lo?i c?n h? ???c phân chia h?p lý, hi?u qu? trong s? d?ng. T?n d?ng các m?t thoáng m? c?a s? nh?m t?o cho c?n h? ti?p nh?n t?i ?a ánh sáng và l?u thông gió t? nhiênNghiên c?u t?p quáng sinh ho?t gia ?ình c?a ng??i Vi?t ?? t?o ra khu v?c sinh ho?t chung r?ng rãi, liên thông b?i phòng khách, phòng ?n và b?p thích h?p cho vi?c t? ch?c ti?c ?n u?ng, gi? ch?p c?a gia ?ình?a d?ng c?n h?: M?t b?ng các c?n h? ??u ???c ??m b?o thông thoáng và chi?u sáng t?tKhu v?c công c?ng: Hành lang, c?u thang b?, thang thoát hi?m, thang máy,... b? trí h?p lý thu?n ti?n khi s? d?ng. ??ng th?i khu v?c công c?ng c?ng ???c thi?t k? thông thoáng và chi?u sáng, ??m b?o các quy chu?n và tiêu chu?n v? phòng cháy ch?a cháy nhà cao t?ng.Thi?t k? t? ch?c giao thông hành lang riêng bi?t ??m b?o kho?ng cách gi?a 2 c?n h? ??i di?n, thu?n ti?n v? giao thông và thoát hi?m. Không gian thông t?ng giúp t?ng l??ng không khí l?u thông t? ?? lên t?i t?ng mái công trình.

  VII - L?I TH? C?A D? ÁN
  1. D? án Th?ng Long victory ???c ngân hàng ??u t? phát tri?n Vi?t Nam (BIDV) chi nhánh C?u Gi?y h? tr?  gói vay v?n 30 nghìn t? v?i lãi su?t 5%/ n?m trong vòng t? 10 ??n 15 n?m.
  2. D? án ???c ngân hàng TMCP Sài Gòn-HN (SHB) tài tr? v?n.

  3. Giá g?c ch? v?i 12,5tr/m2 ?ã bao g?m VAT và n?i th?t c? b?n. Có th? nói ?ây là m?c giá khá h?p lý trong th?i ?i?m th? tr??ng b?t ??ng s?n nh? hi?n nay và ??c bi?t phù h?p ??i v?i nh?ng ?ôi v? ch?ng tr?, nh?ng nhà trí th?c, nh?ng ng??i có thu nh?p v?a ph?i.4. S? h? tr? t? phía nhà n??c: Gi?m 50% VAT cho các c?n h? d??i 70m2 và giá bán th?p h?n 15tr/m2 ( Tr??c ngày 30/6/2014)Ngoài nh?ng ?i?m k? trên d? án còn có nh?ng ??c ?i?m n?i b?t nh? thi?t k? và ti?n ích ??ng b?, các c?n h? ??u ???c thi?t k? t? 2-3 phòng ng? và 2 v? sinh phù h?p v?i nhu c?u sinh ho?t c?a khách hàng, các phòng trong c?n h? ??u l?y ???c ánh sáng t? nhiên, d? án còn có ?u th? v? v? trí: thu?c khu ?ô th? Nam An Khánh, c?nh Thiên ???ng B?o S?n, ??i di?n khu ?ô th? cao c?p Spendora......
  - Ti?n ích ??ng b?Tòa nhà T1 ???c thi?t k? ??ng b? v?i nhi?u khu v?c ti?n ích ph?c v? dân c? khu nhà nh? trung tâm th??ng m?i, khu sinh ho?t c?ng ??ng, nhà tr?, khu vui ch?i cho tr? em và các không gian ngh? ng?i th? giãn. Trong các giai ?o?n ti?p theo c?a d? án s? ti?p t?c b? xung các ti?n ích cao c?p khác nh? phòng t?p th? thao ?a n?ng, khu Spa-sauna, b? b?i ngoài tr?i... nh?m ?em l?i cho c? dân m?t cu?c s?ng ti?n nghi và thân thi?n v?i thiên nhiên.Ngoài các tr??ng h?c và nhà tr? ?ã quy ho?ch trong t?ng th? d? án Nam An Khánh, c? dân tòa nhà có th? ??ng ký ngay cho con em h?c t?i các tr??ng công l?p hi?n có c?a ??a ph??ng v?i bán kính 300m.Hi?n t?i quý khách có th? s? d?ng các d?ch v? nh? ch? An Khánh, cách d? án ch?a ??y 300m, tr??ng m?m non A,B,C An Khánh, tr??ng ti?u h?c,tr??ng THCS và tr??ng THPT Hoài ??c B ??u n?m cách d? án ch?a ??y 1km.....- Qu?n lý v?n hành chuyên nghi?pH? th?ng phòng cháy ch?a cháy ??t tiêu chu?n.H? th?ng an ninh b?o v? 24/24h.H? th?ng thông tin liên l?c ??t tiêu chu?n cao, Internet, Truy?n hình cáp ch?t l??ng cao ???c l?p ??t b?i các nhà cung c?p hàng ??u Vi?t Nam.Ban qu?n lý tòa nhà t?n tâm, chuyên nghi?p.V?i nh?ng l?i th? nh? v?y, hi v?ng chung c? Th?ng Long Victory s? là n?i ? lý t??ng c?a quý khách!

   

  CHUNG C? TH?NG LONG VICTORY -  ??C M? TRONG T?M TAY!

  VIII - LIÊN H?:

  Thông tin liên h? BQL D? Án:
  Mr. ?i?n 0904 983 989Email: ngocdiendv@gmail.comMr. H?i 0969 31 7989Email: nguyenhai.incom@gmail.com

Chung c? th?ng long victory | d? án hà n?i garden city | chung c? v?n phú |

Chung c? XP Homes | d? án Th?ng long victory | Hà n?i garden city | D? án chung c? v?n phú | chung c? giá r? | chung c? tân tây ?ô |

chung c? giá r? | gi?y phép b?u chính | ??ng tin rao v?t | ??ng tin mi?n phí | Rao v?t thái bình | chung c? hà n?i | chung c?mulberry lane | D? án gamuda gardens | Chung c? 187 tây s?n | Chung c? tân tây ?ô


More Like This

 • Retrieving data ...