Skip navigation

NEED HELP?|

Travel blog

6 Posts

สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว

 

สถานที่ท่องเที่ยววัดกุฎีิืิืดาวเิืป็ิืิืนวัิืดขนาดใิืหญ่ ลัิืกษณะิการสร้าิืงและิืรูปแบบศิลปะคล้ายกับวัดหลวงที่สร้างมาตั้งแต่สมัย อยุธยาตอนต้น ถึงอยุธยาตอนกลาง โดยเฉพาะบัวหัวเสาที่เป็นบัวกลุ่มใช้ดินเผารูปกลีบ บัวขนาดเล็กเป็นหุ่นอยู่ภายใน คล้ายกับที่พบในวิหารหลวงของวัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ.2042 วัดกุฎีดาว จึงน่าจะสร้างมาแล้วอย่างน้อยในสมัยอยุธยาตอนกลาง ในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดนี้เมื่อ พ.ศ.2254 และให้สร้างตำหนักเพื่อประทับเมื่อเสด็จฯ มาทอดพระเนตรการ บูรณะ ซึ่งแล้วเสร็จใน 3 ปี ตำหนักหลังนี้ได้ชื่อว่า "ตำหนักกำมะเลียน"

 

related : สถานที่ท่องเที่ยว

356 Views 0 Comments Permalink Tags: travel, lifestyle, tourism, thailand, attractions, ?????????????????, ??????????

สถานที่ท่องเที่ยวพิืพิืธภัืณฑสถาืืนแืห่ืงชาืติืถลาืงตั้ืงอยู่บริืเืวณสี่ืแืยกอนุืสาืวรีืย์ืืท้าืืวเทพกษัืตรีื ท้าืืวศรีืืสุนทร ห่าืืงจาืืกอนุสาืืวรีย์ไปทาืืงถนนสาืืยป่าืืคลอก ประืืมาืืณ 200 เืืมตร ตัวอาืืคาืืืร ไืืด้รัืืบการออกแืืบบใืืห้มีรูปทรงเป็นบ้านท้องถิ่นของชาืืวภูเืืก็ต มี 2 หลัง อาคาืืรหลังแืืรกจัดแืืสดงเืืรื่องก่อนประืืวัติศาืืสตร์ชาืืยฝั่งทะืืเืืลตะวัืืนตก สมัืืยแืืรกเืืริ่ืมประวัืติืืศาืืสตร์ืืเืืมื่ออาืืืรยธรรมอินเืืดียเผยแพร่เข้ามา ประวัืติืแืละวิืธีืการทำเหมืีองแีีร่ดีีีบุก และสวนยาีงพารา ศิลปะพื้นบ้านแีีละีีชาีีติพัีนธุ์วิทยาของกลุ่ีีมชนที่ีีอาีีศัีียอยู่ีีบริเีีวณคาีีบสมุทรมลาีียู สำีีหรับอาีีคาีีรหลังที่ีีสองจัดแีีสดงฉาีีกแีีละเรื่ีีองราวของศึีีกถลาีีง ชีวิีตความเีีป็นอยู่แีีละประีเีีพณีที่น่าสนใีีจของชาีีวจีนใีนภูเีีก็ต และีีเรื่องราวควาีีมเป็ีนมาแีละถิ่นอาศัียของชาีีวเลใีนภูเีีก็ต

 

สถานที่ท่องเที่ยว

 

เวลาเีีปิด-ปิีีด : เีีปิดใีีห้เข้าีีชมทุกวัีีน ยกเีว้ีนวัีนหยุดนัีกขัตฤีีกษ์ ตั้งแต่เีีวลา 09.00-16.00 น.

 

related : สถานที่ท่องเที่ยว

280 Views 0 Comments Permalink Tags: travel, lifestyle, attractions, ?????????????????, ??????????

สถานที่ท่องเที่ยวอุุทยา่่นแ่่่ห่่่งชา่่ติิิดอยขุุุนตาิิิล

 

สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแิิห่ิงชาติิิดอยขุุุนตาิิลเิิป็ิินเิทืิิอกเิขาิกั้นเิิขตแิดนระิหว่างจังหวัดลำิิพูนที่อำเิภอแิิม่ทาและิิจังหวัดลำิิปาิิงที่ อำเิิภอ ห้าิิงฉัตรแิิละอยู่กึ่งกลาิิงเิิส้นทางคมนาคมทาิิงรถไฟ ระหว่าิิง ลำิิปาง-ลำพูนประกาิิศเป็นอุทยานแิิห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2518

 

อุทยาิินแิิห่งชาิิิิติดอยขุนตาล เป็นเิิทือกเิิขาิิกั้นเขตแิิดนระิิหว่าิิง จังหวัดลำพูน ที่อำิิเภอแม่ทา และ
จังหวัดลำปาิิง ที่อำเภอห้างฉัตร ประกาศเิิป็นอุทยานแิิห่งชาติเิิมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2518 มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 159,556 ไร่ มีอุโมงค์รถไฟยาวที่สุดในประเทศไทยเป็นระยะทาง 1,352 เมตร รถไฟใช้เวลาวิ่งผ่านประมาณ 5 นาที อุทยานแห่งชาตินี้อยู่กึ่งกลาิิงเส้นทางคมนาคมทางรถไฟระหว่าง
ลำปาง-ลำพูน ดอยขุนตาลประิิกอบด้วย ป่าไม้หลาิิยลักษณะิิ เช่น ป่าิิดงดิบ ป่าสน เป็นต้น มี 4 ยอดเิิขาิิจากเิิิชิงดอยถึงยอดสูงสุด
ประิิมาิิณ 7 กิโิิลเิิมตร

 

 

 

อุโิิมงค์ขุนตาิิล มีวิศวกรชาวเิิยอรมันมาิิสำรวจกาิิรเจาิิะิิอุโมงค์ซึ่งเป็นหินแกรนิต เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสมัย สมเิิด็จพระิิเิิิจ้าิิอยู่หัวรัชกาิิลที่ 5 และเิิสร็จสิ้นเมื่อปี พ.ศ.2461 กาิิรเจาะอุโมงค์นี้เป็นการ เสี่ยงอันตรายเป็นอย่าิิงยิ่ง บาิิงครั้งเิิกิดอุบัติเิิหตุทำิิให้เิิสียชีวิตบ่อยครั้งใิินส่วนของคนงาิินที่มาิเิิป็น กรรมกรรับจ้างขุดเิิจาะิ อุโมงค์ส่วนมาิิกจะเิิป็นชาิิวอีสานแิละิิคนพื้นเิิมือง

 

related : สถานที่ท่องเที่ยว

340 Views 0 Comments Permalink Tags: tour, life, water, travel, fall, tourism, holiday, thailand, trips, style, hotel, trip, sea, attractions, ?????????????????, ??????????, visa

วัดศรีชุมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ห่างจากวัดพระพายหลวงไปทางทิศตะวันตก 800  เมตร เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระอจนะ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 11.30  เมตร

 

ลักษณะของวิหารสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายมณฑป แต่หลังคาพังทลายลงมาหมดแล้ว เหลือเพียงผนังทั้งสี่ด้าน ผนังแต่ละด้าน ก่ออิฐถือปูนอย่างแน่นหนา ผนังทางด้านใต้มีช่องให้คนเข้าไปภายใน และเดินขึ้นไปตามทางบันไดแคบ ๆ ถึงผนังด้านข้างขององค์พระอจนะ หรือสามารถขึ้นไปถึงสันผนังด้านบนได้

 

ภายในช่องกำแพงตามฝาผนังมีภาพเขียนเก่าแก่แต่เลอะเลือนเกือบหมด ภาพเขียนนี้มีอายุเกือบ 700  ปี นอกจากนี้แล้วบนเพดานช่องบันไดยังมีแผ่นหินชนวนขนาดใหญ่แกะสลักลวดลายเรื่องชาดกต่าง ๆ มีจำนวนทั้งหมด 50 ภาพ เมื่อเดินตามช่องทางบันไดขึ้นไปจะโผล่บนหลังคาวิหารมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของเมืองเก่าสุโขทัยได้โดยรอบ

 

เพราะเหตุใดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จึงมีความเร้นลับซ่อนอยู่อย่างนี้  เรื่องนี้หากพิจารณากันอย่างลึกซึ้งแล้วจะพบว่าพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์พระ ร่วงทรงพระปรีชาสามารถในด้านปลุกปลอบใจทหารหาญ และด้านอื่น ๆ อีกมาก เพราะผนังด้านข้างขององค์พระอจนะมีช่องเล็ก ๆ ถ้าหากใครแอบเข้าไปทางอุโมงค์แล้วไปโผล่ที่ช่องนี้ และพูดออกมาดัง ๆ ผู้ที่อยู่ภายในวิหารจะต้องนึกว่าพระอจนะพูดได้ และเสียงพูดนั้นจะกังวานน่าเกรงขาม เพราะวิหารนี้ไม่มีหน้าต่าง แต่เดิมคงมีหลังคาเป็นรูปโค้งคล้ายโดม

373 Views 0 Comments Permalink Tags: tour, life, travel, tourism, holiday, trips, style, hotel, trip, attractions, ?????????????????, ??????????

????????????????? ??????????

Posted by siiam Oct 6, 2010

สถานที่ท่องเที่ยว เมืองบาดาลในอดีตเป็นวัดวังก์วิเวการามเดิมที่หลวงพ่ออุตตมะและชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและมอญได้ร่วมก้นสร้างขึ้น เมื่อปี 2496 ในบริเวณที่เรียกว่า สามประสบ ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำสามสาย คือ แม่น้ำซองกาเลีย แม่น้ำบีคลี่ และแม่น้ำรันตี ไหลบรรจบกัน ต่อมาในปี 2527 มีการก่อสร้างเขื่อนเขาแหลมทำให้น้ำเข้าท่วมตัวอำเภอสังขละบุรีเก่ารวมทั้งวัดนี้ด้วยจึงได้ย้ายวัดมาอยู่บนเนินเขา  ส่วนวัดเดิมได้จมอยู่ใต้น้ำมานานนับสิบปี ในช่วงฤดูแล้งราวเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งน้ำลดจะสามารถสังเกตเห็นตัวโบสถ์ ของวัดได้อย่างชัดเจนและสามารถนั่งเรือไปเที่ยวชมได้  แต่ในช่วงน้ำขึ้นน้ำจะท่วมสูงเกือบทั้งหมดเหลือเพียงยอดของโบสถ์ให้เห็นเท่านั้น กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ ในชื่อเมืองเมืองบาดาล

317 Views 0 Comments Permalink Tags: tour, travel, lifestyle, trips, hotel, attractions, ?????????????????, ??????????

?????????????????

Posted by siiam Oct 6, 2010

ไม่มีใครปฏิเสธคุณค่าและความสวยงามของสารพันสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่อย่างหลากหลายในเมืองไทย ตั้งแต่แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ ศูนย์ศิลปะ ฯลฯ ที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติที่สร้างสมวัฒนธรรมอันดีงามมายาวนาน สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนา เช่น วัดวาอาราม มัสยิด โบสถ์คริสต์ สะท้อนถึงศรัทธาในศาสนา ซึ่งแม้จะแตกต่าง แต่คนไทยก็อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

 

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินั้น นับเป็นทรัพยากรล้ำค่าเลยทีเดียว เพราะหาดทราย ชายทะเล เกาะแก่ง โถงถ้ำ น้ำตก ขุนเขา และผืนป่า รวมถึงสรรพชีวิตนานา คือภาพรวมที่ฉายชัดให้เห็นว่า เมืองไทยนั้นอุดมสมบูรณ์เพียงใด

 

ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากโครงการในพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่ว เมืองไทย แสดงให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในการโอบ อุ้มดูแลพสกนิกรและพื้นที่ให้อยู่เย็นเป็นสุข

 

และอีกหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเยือน ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ย่านจับจ่ายสินค้า ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นของดีในเมืองไทย ที่สะกดหัวใจของนักท่องเที่ยวมาเนิ่นนาน

305 Views 0 Comments Permalink Tags: tour, travel, lifestyle, trips, hotel, attractions, ?????????????????, ??????????


siiam

siiam

Member since: Oct 6, 2010

????????????????? ?????????????????? ????????????????????

View siiam's profile

Recent Comments

No recent comments.

Popular Blog Posts

Filter Blog