Skip navigation

NEED HELP?|

Currently Being Moderated

สถานที่ท่องเที่ยวพิืพิืธภัืณฑสถาืืนแืห่ืงชาืติืถลาืงตั้ืงอยู่บริืเืวณสี่ืแืยกอนุืสาืวรีืย์ืืท้าืืวเทพกษัืตรีื ท้าืืวศรีืืสุนทร ห่าืืงจาืืกอนุสาืืวรีย์ไปทาืืงถนนสาืืยป่าืืคลอก ประืืมาืืณ 200 เืืมตร ตัวอาืืคาืืืร ไืืด้รัืืบการออกแืืบบใืืห้มีรูปทรงเป็นบ้านท้องถิ่นของชาืืวภูเืืก็ต มี 2 หลัง อาคาืืรหลังแืืรกจัดแืืสดงเืืรื่องก่อนประืืวัติศาืืสตร์ชาืืยฝั่งทะืืเืืลตะวัืืนตก สมัืืยแืืรกเืืริ่ืมประวัืติืืศาืืสตร์ืืเืืมื่ออาืืืรยธรรมอินเืืดียเผยแพร่เข้ามา ประวัืติืแืละวิืธีืการทำเหมืีองแีีร่ดีีีบุก และสวนยาีงพารา ศิลปะพื้นบ้านแีีละีีชาีีติพัีนธุ์วิทยาของกลุ่ีีมชนที่ีีอาีีศัีียอยู่ีีบริเีีวณคาีีบสมุทรมลาีียู สำีีหรับอาีีคาีีรหลังที่ีีสองจัดแีีสดงฉาีีกแีีละเรื่ีีองราวของศึีีกถลาีีง ชีวิีตความเีีป็นอยู่แีีละประีเีีพณีที่น่าสนใีีจของชาีีวจีนใีนภูเีีก็ต และีีเรื่องราวควาีีมเป็ีนมาแีละถิ่นอาศัียของชาีีวเลใีนภูเีีก็ต

 

สถานที่ท่องเที่ยว

 

เวลาเีีปิด-ปิีีด : เีีปิดใีีห้เข้าีีชมทุกวัีีน ยกเีว้ีนวัีนหยุดนัีกขัตฤีีกษ์ ตั้งแต่เีีวลา 09.00-16.00 น.

 

related : สถานที่ท่องเที่ยว

Comments (0)