Skip navigation

829 Views 0 Replies Latest reply: Jul 23, 2012 8:11 PM by giasunhantri
giasunhantri Rookie 5 posts since
Jul 23, 2012
Currently Being Moderated

Jul 23, 2012 8:11 PM

Gia S? Ch?t L??ng Cao ( CLC ) Nhân Trí, Gia S? Hàng ??u Tp. HCM , trung tam gia su, giasutphcm, tu van du hoc

Gia S? Ch?tL??ng Cao ( CLC ) Nhân Trí, Gia S? Hàng ??u Tp. HCM

Kính g?i Quý Khách hàng
L?i ??u tiên chúng tôi xin g?i l?i chúc s?c kh?e ??n Quý Khách hàng
Quý ph? huynh c?n tìm
gia s? cho con em? Các b?n h?c viên có nhu c?u h?c thêm, ?i duh?c? Quý Công ty mu?n ?ào t?o cho nhân viên? Hãy liên h? Gia S? Nhân Trí
V?i s? h?p tác c?a h?n 15.000 bao g?m: gi?ng viên, giáo viên, Sv. Trong ?ó cónhi?u ti?n s?, th?c s? và g?n 10 n?m ho?t ??ng trong l?nh v?c giáo d?c chúngtôi s? t? v?n và ?áp ?ng nhu c?u h?c tâp c?a h?c viên, h?c sinh m?t cách hi?uqu? nh?t
Vi?c tìm m?t trung tâm gia s? (
trung tam gia su ) uy tín, hi?u qu? ?? tin t??ng nh? tìm giáo viên gi?ng d?ycho con em mình là m?t v?n ?? quan tr?ng nên Quý phu huynh ph?n nào yên tâm v?s? trung th?c và hi?u qu? c?a Gia S? Nhân Trí
V?i nh?ng b?n có ??c m? du h?c n??c ngoài ?? ti?p thu m?t n?n giáo d?c m?i,chúng tôi s? là chi?c c?u n?i ?? b?n th?c hi?n gi?c m?. T? v?n du h?c Nhân Trí( tu van du hoc ) luôn sát cánh cùng b?n

Gia S? Nhân Trí (
giasutphcm )luôn bên b?n


C?m ?n quý v? r?t nhi?u vì ?ã ??c tin và tin t???ng Gia S? Nhân Tri?.

Trân Tr?ng.
                                  

Võ Th? Thu S??ng
Tr??ng Phòng Kinh Doanh Công Ty Võ Nhân Trí

MST: 03210669270
?C : 454 Nguyen Thi Minh Khai P5 Q3
?T : 08. 35 07 10 12 – 0933. 06 12 12
Mail :
Giasunhantri@yahoo.com
Web :
www.giasunhantri.comwww.giasunhantri.vnwww.giasunhantri.com.vnwww.giasunhantri.edu.vn

More Like This

  • Retrieving data ...