Skip navigation

NEED HELP?|

447 Views 0 Replies Latest reply: Nov 22, 2012 5:49 AM by uydanhnamit
uydanhnamit Rookie 2 posts since
Nov 22, 2012
Currently Being Moderated

Nov 22, 2012 5:49 AM

??NG KÝ LOGO TH??NG HI?U NHANH

T? v?n ??ng ký Logo th??ng hi?u, hoàn t?t các th? t?c ??ng ký Logo th??ng hi?u nhanh chóng, an toàn v?i chi phí d?ch v? th?p nh?t ch? có ? KHOA NGUYÊN D?ch v? t? v?n ??ng ký Logo th??ng hi?u c?a KHOA NGUYÊN s? ??i di?n giao d?ch cho c? quan Nhà N??c ?? ??y nhanh vi?c c?p gi?y ch?ng nh?n ??ng ký Logo th??ng hi?u cho khách hàng. Khách hàng có th? hoàn toàn yên tâm và tin t??ng khi t? v?n ??ng ký Logo th??ng hi?u t?i KHOA NGUYÊN.

T? V?N ??NG KÝ LOGO TH??NG HI?U T?I KHOA NGUYÊN

Khách hàng t? v?n ??ng ký Logo th??ng hi?u t?i KHOA NGUYÊN s? ???c h??ng m?t s? d?ch v? ?u ?ãi mi?n phí c?a công ty nh?:

1. T? v?n mi?n phí cho khách hàng các v?n ?? liên quan ??n ho?t ??ng ??ng ký Logo th??ng hi?u nh?:

- T? v?n nh?ng quy ??nh c?a pháp lu?t v? vi?c ??ng ký Logo th??ng hi?u.

- T? v?n thi?t k?, nâng c?p, b? sung logo, ph?i màu khi c?n thi?t.

- T? v?n tra c?u Logo th??ng hi?u.

- T? v?n nh?ng y?u t? ???c b?o h?, nh?ng y?u t? không nên b?o h?.

- T? v?n th? t?c ??ng ký Logo th??ng hi?u.

- T? v?n kh? n?ng b? trùng, t??ng t? có th? b? d?n ??n kh? n?ng b? t? tr?i c?a Logo.

- T? v?n các v?n ?? khác có liên quan.

2.  Ki?m tra, ?ánh giá tính pháp lý c?a các yêu c?u t? v?n và các gi?y t? c?a khách hàng:

- Trên c? s? các yêu c?u và tài li?u khách hàng cung c?p các lu?t s? c?a chúng tôi s?  phân tích, ?ánh giá tính h?p pháp, s? phù h?p v?i yêu c?u th?c hi?n công vi?c.

- Trong tr??ng h?p khách hàng c?n lu?t s? tham gia ?àm phán, g?p m?t trao ??i v?i ??i tác c?a khách hàng trong vi?c ??ng ký Logo th??ng hi?u, chúng tôi s? s?p x?p, ??m b?o s? tham gia theo ?úng yêu c?u;

- Chúng tôi ??i di?n cho khách hàng d?ch thu?t, công ch?ng các gi?y t? có liên quan.

3. ??i di?n hoàn t?t các th? t?c ??ng ký Logo th??ng hi?u cho khách hàng, c? th?:

- Sau khi ký h?p ??ng d?ch v?, KHOA NGUYÊN s? ti?n hành so?n h? s? ??ng ký Logo th??ng hi?u cho khách hàng.

- ??i di?n lên C?c s? h?u trí tu? ?? n?p h? s? ??ng ký Logo th??ng hi?u cho khách hàng.

- ??i di?n theo dõi h? s? và thông báo k?t qu? h? s? ?ã n?p cho khách hàng.

- Nh?n gi?y ch?ng nh?n ??ng ký Logo th??ng hi?u t?i C?c s? h?u trí tu? cho khách hàng.

- Theo dõi xâm ph?m Logo th??ng hi?u, ti?n hành l?p h? s? tranh t?ng khi c?n thi?t.

- So?n công v?n tr? l?i phúc ?áp khi x?y ra tranh ch?p Logo th??ng hi?u v?i các ch? ??n khác.

Liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n !

 

Công Ty TNHH T? V?n ??u T? Khoa Nguyên

??a ch? :        40/30 Ph?m Vi?t Chánh, ph??ng 19, qu?n Bình Th?nh, TPHCM.

?i?n tho?i:    08 66 83 50 60

Hotline:         0902 84 50 39 - 0908 58 55 79

Fax:               08 62 94 70 56

Email:             info@luatkhoanguyen.com??a ch? email này ?ã ???c b?o v? t? spam bots, b?n c?n kích ho?t Javascript ?? xem nó.

Website:        www.luatkhoanguyen.com

More Like This

  • Retrieving data ...