Skip navigation

NEED HELP?|

447 Views 0 Replies Latest reply: Nov 22, 2012 5:52 AM by uydanhnamit
uydanhnamit Rookie 2 posts since
Nov 22, 2012
Currently Being Moderated

Nov 22, 2012 5:52 AM

D?ch V? L?p D? Án ??u T?

D?ch V? L?p D? Án ??u T? 

 

" D?ch v? L?p D? án ??u t?, l?p d? án, th?m ??nh d? án, l?p ph??ng án kinh danh"

 

D? án ??u t? là t?p h?p các ?? xu?t b? v?n trung và dài h?n ?? ti?n hành các ho?t ??ng ??u t? trên ??a bàn c? th?, trong kho?ng th?i gian xác ??nh .D? án ??u t? là c? s? ?? c? quan nhà n??c có th?m quy?n ti?n hành các bi?n pháp qu?n lý,c?p phép ??u  t?. Nó là c?n c? ?? nhà ??u t? tri?n khai ho?t ??ng ??u t? và ?ánh giá hi?u qu? c?a d? án. Và  ??c bi?t quan tr?ng trong vi?c thuy?t ph?c ch? ??u  t? quy?t ??nh ??u  t? và t? ch?c  tín d?ng c?p v?n cho d? án.

L?p m?t d? án ??u t? ch? là b??c sau cùng trong giai ?o?n chu?n b? ??u t?. Mu?n l?p m?t d? án ??u t? có ch?t l??ng, hi?u q?a thì nhà ??u t? ph?i ti?n hành nhi?u công vi?c. C? th?:
Nghiên c?u, ?ánh giá th? tr??ng ??u t?.
Xác ??nh th?i ?i?m ??u t? và qui mô ??u t?.
L?a ch?n hình th?c ??u t?.
Ti?n hành các ho?t ??ng kh?o sát và l?a ch?n ??a bàn ??u t?.

Sau khi th?c hi?n xong các công vi?c trên thì nhà ??u t? ti?n hành l?p d? án ??u t?. D? án ??u t? ???c bi?u hi?n ? hai v?n ki?n : 
Báo cáo ti?n kh? thi.
Báo cáo kh? thi.

Báo cáo ti?n kh? thi là báo cáo cung c?p thông tin m?t cách t?ng quát v? d? án. Qua ?ó ch? ??u t? có th? ?ánh giá s? b? tính kh? thi c?a d? án. ??ng th?i l?a ch?n ph??ng án ??u t? thích h?p nh?t cho d? án. Báo cáo ti?n kh? thi là c?n c? ?? xây d?ng báo cáo kh? thi .

N?i dung c?a Báo cáo ti?n kh? thi bao g?m :
??nh h??ng ??u t?, ?i?u ki?n thu?n l?i và khó kh?n 
Qui mô d? án và hình th?c ??u t?  
Khu v?c và ??a ?i?m ??u t? ( d? ki?n các nhu c?u s? d?ng ??t, các v?n ?? ?nh h??ng môi tr??ng, xã h?i, tái ??nh c? ,nhân công .....) ???c phân tích, ?ánh giá c? th? .
Phân tích, ?ánh giá s? b? v? thi?t b?, công ngh? ,k? thu?t và ?i?u ki?n cung c?p các v?t t?,nguyên v?t li?u ,d?ch v? ,h? t?ng c? s? ..
L?a ch?n các ph??ng án xây d?ng
Xác ??nh s? b? t?ng m?c ??u t? , ph??ng án huy ??ng v?n ,kh? n?ng thu h?i v?n ,kh? n?ng tr? n? và thu lãi.
Có các ?ánh giá v? hi?u qu? ??u t? v? m?t kinh t? - xã h?i c?a d? án.
Thành ph?n ,c? c?u c?a d? án :t?ng h?p hay chia nh? các h?ng m?c.

                                .........................

Trong tr??ng h?p Báo cáo ti?n kh? thi ph?i ???c phê duy?t theo qui ??nh c?a pháp lu?t thì sau khi ???c phê duy?t nhà ??u t? có th? b?t tay vào xây d?ng b?n báo cáo chi ti?t,??y ?? theo h??ng ?ã l?a ch?n trong báo cáo ti?n kh? thi , ?ó là Báo cáo kh? thi.

Báo cáo kh? thi là t?p h?p các s? li?u ,d? li?u phân tích ,?ánh giá ,?? xu?t chính th?c v? n?i dung c?a d? án theo ph??ng án ?ã ???c ch? ??u t? l?a ch?n . Và nh? ?ã nói ? trên nó c?ng là c?n c? ?? c? quan có th?m quy?n th?m tra và quy?t ??nh ??u t?.

N?i dung c?a Báo cáo kh? thi :


Các c?n c? ?? xác ??nh s? c?n thi?t ph?i ??u t?:
M?c tiêu ??u t?
??a ?i?m ??u t?
Qui mô d? án
V?n ??u t?
Th?i gian, ti?n ?? th?c hi?n d? án
Các gi?i pháp v? ki?n trúc, xây d?ng, công ngh?, môi tr??ng
Ph??ng án s? d?ng lao ??ng, qu?n lý, khai thác d? án
Các hình th?c qu?n lí d? án.
Hi?u qu? ??u t?
Xác ??nh các m?c th?i gian chính th?c hi?n d? án
Tính ch?t tham gia ,m?i quan h? c?ng nh? trách nhi?m c?a các c? quan liên quan .

                         ........................

Nhìn chung thì n?i dung c?a báo cáo kh? thi c?n ?áp ?ng m?t s? yêu c?u c? b?n nh? : Tính h?p pháp, tính h?p lí , tính kh? thi, tính hi?u qu? ,tính t?i ?u .... 


Vi?c l?p báo cáo mang tính chuyên nghi?p r?t cao, do v?y m?t s? chú ý dành cho các ch? ??u t? trong quá trình l?p báo cáo nên có s? h? tr? c?a các c? quan chuyên môn, các t? ch?c và các chuyên gia t?ng tham gia th?m ??nh các d? án . ??c bi?t , n?u d? án s? d?ng ngu?n v?n vay nên m?i c? ng??i cho vay ( t? ch?c tín d?ng, các nhà ??u t? ... ) tham gia  ngay t? khâu l?p d? án

 

Theo các chuyên gia thì mu?n có m?t báo cáo kh? thi có ch?t l??ng thì ch? ??u t? ph?i dành th?i gian và chi phí th?a ?áng cho vi?c kh?o sát và l?p báo cáo ( Theo m?t nghiên c?u c?a UNDP thì chi phí l?p báo cáo th??ng  chi?m 5% kinh phí d? án, có khi lên t?i 15 - 20% ??i v?i các d? án ?òi h?i yêu c?u k? thu?t cao, ph?c t?p ).

Sau khi hoàn thành Báo cáo ti?n kh? thi và Báo cáo kh? thi nhà ??u t? ph?i trình các báo cáo trên ??n c? quan có th?m quy?n ?? th?m tra ??u t? ( v?i các d? án ph?i th?m tra ??u t?). ??ng th?i ,g?i ??n t? ch?c cho vay v?n ??u t? ( v?i d? án s? d?ng ngu?n v?n vay ). Nh? v?y, vi?c l?p xong hai b?n báo cáo ??ng ngh?a v?i vi?c nhà ??u t? ?ã hoàn thành d? án ??u t? v? m?t k? ho?ch và c?ng k?t thúc giai ?o?n chu?n b? ??u t? chuy?n sang giai ?o?n làm các th? t?c ??u t?, tri?n khai ??u t? trên th?c t? .

 

T? V?N D? ÁN T?I CÔNG TY TNHH T? V?N ??U T? KHOA NGUYÊN

 

Công ty TNHH T? V?n ??u T? Khoa Nguyên là ??n v? nhi?u n?m kinh nghi?m trong vi?c l?p báo cáo ??u t? d? án, tham gia t? v?n, th?m ??nh các d? án l?n trong n??c. ??n v?i chúng tôi, nh?ng d? án c?a b?n không còn quá m? h? mà nó s? ???c c? th? hóa thành m?t k? ho?ch, chi?n l??c mà công ty b?n ph?i ph?n ??u th?c hi?n ?? ??t ???c m?c tiêu.

 

CÁC D? ÁN ??U T? MÀ CHÚNG TÔI  ?Ã TH?C HI?N.


D? ÁN ??U T? XÂY D?NG KHÁCH S?N 03 SAO T?I ?À N?NG
D? ÁN ??U T? XÂY D?NG CHUNG C? CAO C?P.
D? ÁN ??U T? C?I T?O R?NG NGHÈO KI?T ?? TR?NG CAO SU T?I BÌNH PH??C.
D? ÁN XÂY D?NG TRUNG TÂM TH??NG M?I
D? ÁN XÂY D?NG NHÀ MÁY X? LÝ CH?T TH?I.
D? ÁN ??U T? KHU TH? D?C TH? THAO K?T H?P VUI CH?I GI?I TRÍ.
D? ÁN ??U T? NHÀ MÁYS?N XU?T PHÂN VI SINH.
D? ÁN THÀNH L?P PHÒNG KHÁM ?A KHOA
D? ÁN THÀNH L?P TR??NG PH? THÔNG TRUNG H?C
D? ÁN ??U T? TRANG TRANG TR?I CH?N NUÔI HEO NÁI SINH S?N THEO QUY TRÌNH KHÉP KÍN.

…………………

HÃY LIÊN H? NGAY V?I CHÚNG TÔI KHI B?N ?ANG CÓ Ý T??NG ?? HÌNH THÀNH D? ÁN!


Công Ty TNHH T? V?n ??u T? Khoa Nguyên.


??a ch? :        40/30 Ph?m Vi?t Chánh, ph??ng 19, qu?n Bình Th?nh, TPHCM.
?i?n tho?i:    08 66 83 50 60

Hotline:          0908 58 55 79 – 0902 84 50 39

Fax:               08 62 94 70 56

Email:             info@luatkhoanguyen.com??a ch? email này ?ã ???c b?o v? t? spam bots, b?n c?n kích ho?t Javascript ?? xem nó.

website:       www.lapduandautu.com

More Like This

  • Retrieving data ...

Legend

  • Correct Answers - 10 points
  • Helpful Answers - 7 points