Skip navigation

803 Views 1 Reply Latest reply: Mar 5, 2013 1:35 AM by giaphu102 RSS
nmson88 Rookie 4 posts since
Jan 27, 2013
Currently Being Moderated

Jan 27, 2013 6:19 PM

Tin nhan chuc tet

CuteSms gi?i thi?u nh?ng m?u tin nh?n chúc t?t ??c bi?t, dành riêng cho mùa t?t 2013 v?i nhi?u m?u mã ?a d?ng, ??c ?áo, mang nhi?u ý ngh?a.

 

Tin nh?n chúc t?t có th? dùng ?? g?i t?ng b?n bè, anh ch? em, cha m? ho?c ông bà, m?i tin nh?n ??u mang m?t thông ?i?p truy?n ?i tình c?m, s? yêu th??ng c?a mình v?i ng??i thân.

Hãy nhanh tay so?n tin theo cú pháp trên ?nh ?? nh?n ngay nh?ng m?u tin nh?n chúc t?t 2013 hot nh?t, ?n t??ng nh?t, h? tr? t?t c? các dòng ?i?n tho?i hi?n nay.

 

 

tin nhan chuc mung nam moi, tin nhan chuc tet
tin nhan chuc mung nam moi, tin nhan chuc tet
tin nhan chuc mung nam moi, tin nhan chuc tet
tin nhan chuc mung nam moi, tin nhan chuc tet
tin nhan chuc mung nam moi, tin nhan chuc tet
tin nhan chuc mung nam moi, tin nhan chuc tet
tin nhan chuc mung nam moi, tin nhan chuc tet
tin nhan chuc mung nam moi, tin nhan chuc tet
tin nhan chuc mung nam moi, tin nhan chuc tet

 

Tham kh?o thêm: tin nhan chuc tet 2013 hay nhat

More Like This

  • Retrieving data ...