Skip navigation

707 Views 0 Replies Latest reply: May 10, 2013 12:26 AM by semuaoto RSS
semuaoto Rookie 1 posts since
May 9, 2013
Currently Being Moderated

May 10, 2013 12:26 AM

Cao su tr??ng n?

Gio?ng cao su tr??ng n? Hyper Stop DB2015 cùng v?i các s?n ph?mnh? b?ng c?n n??c và v?a không co là nh?ng s?n ph?m ???c Công ty C? ph?n TTT Vi?tNam s?n xu?t và phân ph?i tr?c ti?p trên ph?m vi toàn qu?c.
Gio?ng cao su tr??ng n? ???c ch? t?o t? cao su butyl m?m d?o k?t h?p v?ibentonite tr??ng n?, s?n ph?m khi ti?p xúc v?i ch?t l?ng nh? n??c s? có tác d?ngb?t kín các l? mao và l? s?p t?i khu v?c m?ch ng?ng thi công, ??ng th?i t?o ram?t áp l?c không cho n??c th?m, s?n ph?m ít ???c s? d?ng v?i keo ?p lát g?ch ?á

V?akhông co ngót GPS là v?a rót g?c xi m?ng không congót, có th? b?m ???c dùng cho các m?c ?ích thông th??ng, tác d?ng giúp kéo dàiti?n ?? thi công c?a công trình ?? thích ?ng v?i nhi?t ?? hi?n t?i c?a môi tr??ng
?ng d?ng v?a không co ngót GPS và M600: Dùng choc các l? h?ng, các khe h?, cách?c t??ng, n?n móng máy, tr? c?t trong các k?t c?u ?úc s?n.

Hãy liên h? ??a ch? d??i ?ây ?? tham kh?o thêm thôngtin:

CÔNG TY C? PH?N TT&T VIET NAM

??A CH?: TÒA NHÀ VINACONEX  P16-03 S? 19 ??I T? - HOÀNG MAI - HÀ N?I

VPGD  : S? 195 LÊ DU?N - HOÀN KI?M - HÀ N?I

MR. TUNG, TELL: 0902.584.668

More Like This

  • Retrieving data ...