Skip navigation

105 Views 0 Replies Latest reply: Jul 5, 2014 12:27 AM by kenhtb RSS
kenhtb Amateur 15 posts since
Jul 4, 2014
Currently Being Moderated

Jul 5, 2014 12:27 AM

D?ch v? gi?y phép b?u chính

Công ty t? v?n Lu?t Minh Ng?c cung c?p d?ch v? xin c?p Giâ?y phe?p b?u chi?nh tr?n gói

1. So?n th?o H? s? xin c?p Giâ?y phe?p b?u chi?nh bao g?m:

 

- Gi?y ?? ngh? c?p gi?y phép b?u chính;

- Ph??ng án kinh doanh;

- M?u h?p ??ng cung ?ng và s? d?ng d?ch v? b?u chính;

- B?n công b? tiêu chu?n ch?t l??ng d?ch v? b?u chính;

- B?n công b? v? m?c gi?i h?n trách nhi?m b?i th??ng thi?t h?i trong tr??ng h?p phát sinh thi?t h?i, quy trình gi?i quy?t khi?u n?i, th?i h?n gi?i quy?t khi?u n?i phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t v? b?u chính và các v?n b?n khác có liên quan.

- ??i di?n, thay m?t cho khách hàng n?p h? s? xin c?p d?ch v? Giâ?y phe?p b?u chi?nh t?i c? quan nhà n??c có th?m quy?n;

- Ti?p xúc v?i các c? quan nhà n ??c có th?m quy?n nh?m rút ng?n th?i gian th?m ??nh Gi?y phép

2. ?Th?i gian và chi phí

Chi phí:

Phí d?ch v?: 10.000.000 ??ng (M??i tri?u ??ng)

(Chi phí trên ch?a bao g?m VAT, l? phí nhà n??c)

L? phí nhà n??c:

L? phí c?p gi?y phép b?u chính (th?i h?n 10 n?m trong ph?m vi toàn qu?c): 22.500.000 ??ng(Hai m??i hai tri?u n?m tr?m nghìn ??ng).

Th?i gian th?c hi?n:

Th?i gian th?c hi?n vi?c xin c?p Gi?y phép b?u chính 30 - 40 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ?? h? s?, N?u h? s? ph?c t?p c?n th?m tra xác minh thêm, thì th?i h?n gi?i quy?t có th? kéo dài nh?ng không quá 15 ngày làm vi?c ti?p theo.

Th?i gian th?c hi?n vi?c Thông báo ho?t ??ng b?u chính 15 ngày k? t? ngày nh?n ?? h? s?.

Tuy nhiên, chúng tôi nh?n m?nh, b?ng kinh nghi?m và n?ng l?c, chúng tôi s? xúc ti?n th?i gian nhanh nh?t có th? nh?m phù h?p v?i c? h?i kinh doanh c?a khách hàng .

3. Tài li?u, gi?y t? c?n chu?n b?

- B?n sao gi?y ch?ng nh?n ??ng ký kinh doanh;

- ?i?u l? doanh nghi?p;

- B?ng báo giá d?ch v? b?u chính.

V? n?i dung ?? ngh? trên ?ây có ?i?u gì ch?a rõ, quý khách vui lòng liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi.

 

CÔNG TY T? V?N LU?T MINH NG?C

 

Tr? s?: S? 3/3, Miêu Nha 3, Tây M?, Nam T? Liêm, Hà N?i

Email: luatminhngoc@gmail.com

Tel: 04.37653863 - 0984.924.886

chung c? giá r? | gi?y phép b?u chính | ??ng tin rao v?t | ??ng tin mi?n phí | Rao v?t thái bình | chung c? hà n?i | chung c?mulberry lane | D? án gamuda gardens | Chung c? 187 tây s?n | Chung c? tân tây ?ô


More Like This

  • Retrieving data ...