Skip navigation

81 Views 0 Replies Latest reply: Jul 5, 2014 12:35 AM by kenhtb RSS
kenhtb Amateur 15 posts since
Jul 4, 2014
Currently Being Moderated

Jul 5, 2014 12:35 AM

Chung c? Mulberry Lane giá t? 30tr/m2 nh?n nhà ngay

Là m?t t? h?p chung c? cao c?p c?a qu?n Hà ?ông – Hà N?i, n?m trong t?ng th? ti?n ích và c? s? h? t?ng hoàn ch?nh c?a khu ?ô th? m?i M? Lao, Chung c? Mulberry Lane bao g?m 5 tòa c?n h? cao t? 27-38 t?ng, di?n tích ?a d?ng t? 45m2 ??n 185m2, không gian s?ng hoàn h?o v?i thi?t k? hi?n ??i và trang b? n?i th?t cao c?p.

STDA hân h?nh là nhà phân ph?i ??c quy?n tòa D và có r?t nhi?u ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t dành cho quý khách hàng mua c?n h?.

- T?ng thêm 3 n?m mi?n phí ?? xe 1 ô tô và 2 xe máy = t??ng ???ng 50 tri?u.- T?ng thêm 2 n?m phí s? d?ng d?ch v? (10 nghìn/m2/tháng) = t??ng ???ng 30 tri?u.- T?ng thêm 2 n?m mi?n phí s? d?ng b? b?i và Phòng t?p Gym cho 4 ng??i. = t??ng ???ng 20 tri?u.+ T?ng giá tr? quà t?ng lên t?i 100 tri?u ??ng.

* L?u ý ch??ng trình ?u ?ã ??c bi?t này ch? dành cho khách hàng khi mua c?n h? ? tòa D

Liên h? BQL d? án

Mr. ?i?n 0904 983 989

Mr. H?i 0969 31 7989

Di?n tích và giá bán:+ Tòa D c?a d? án ?ã ???c hoàn thi?n toàn b? ??y ?? n?i th?t cao c?p nh?: sàn g?, t? b?p, thi?t b? b?p, b?n t?m, ?i?u hòa và các thi?t b? ?i kèm khác........ các c?n h? t?i Tòa D Mulberry Lane ?ã s?n sàng ?i vào s? d?ng t? tháng 1/2014+ Tòa D Chung c? Mulberry lane g?m 27 t?ng  m?i t?ng g?m 10 c?n h? v?i các lo?i di?n tích :

Giá bán t? 30tr/m2 (?ã bao g?m VAT + 2% B?o trì + Full n?i th?t cao c?p)

- Di?n tích : 114.26 - 123.65 -127.92 m2 bao g?m 2 Phòng ng?, kho và phòng ?a n?ng.

- Di?n tích : 137.11 - 153.97 m2 bao g?m 3 Phòng ng?, kho và phòng ?a n?ng.

 

Quý khách có nhu c?u tham quan th?c t? d? án và ??t mua c?n h? xin liên h? ?? ???c t? v?n tr?c ti?p:

CHI TI?T D? ÁN LIÊN H? PHÒNG BÁN HÀNG D? ÁN CHUNG C? MULBERRY CAPITALAND

Mr. ?i?n 0904 983 989

Mr. H?i 0969 31 7989

chung c? giá r? | gi?y phép b?u chính | ??ng tin rao v?t | ??ng tin mi?n phí | Rao v?t thái bình | chung c? hà n?i | chung c?mulberry lane | D? án gamuda gardens | Chung c? 187 tây s?n | Chung c? tân tây ?ô


More Like This

  • Retrieving data ...